► Andre referencer

Real value for money

“After the five days session with Gitten Hammerberg, we have received real value for money. The outcome has exceeded all our expectations. As a team we have learned what the true values of our company are. We have become aware of our weaknesses, and we have received the strategies and the tools to deal effectively with these weaknesses. At all times have we experienced that Gitten’s deep background knowledge and experience, have allowed her to deal with any issues arising, in such a professional manner that everyone has felt safe and valued. She has been able to create a trusting atmosphere in which honest feelings could be shared, and she has an unusual ability to balance the input from management and employee. We are looking forward to an ongoing relationship with Hammerberg Organisationsudvikling”.

Jane Verity
Direktør for Dementia Care Australia
Melbourne


Formidler sit stof flot og har meget flotte evalueringer

Gitten Hammerberg har været underviser på Danske Fysioterapeuters årskonference for sikkerhedsrepræsentanter og lederrepræsentanter i sikkerhedsgrupperne. Temaet var ”Kommunalreformen og arbejdsmiljø – hvordan håndterer vi som tillidsvalgte og ledere forandringsprocesser i forhold til kollegers og eget arbejdsmiljø”. Der var 70 deltagere.

Formålet med konferencen var:

  • At medlemmer af sikkerhedsgruppen får klarlagt deres roller og opgaver i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Herunder samspil med de øvrige aktører f.eks. ledere og tillidsrepræsentanter
  • At sætte fokus på konkrete forslag / redskaber til hvordan forandringsprocesser kan håndteres som SR / LR

Der tages udgangspunkt i resultaterne af Danske Fysioterapeuters arbejdsmiljøundersøgelse – den del der omhandler forandringer på arbejdspladsen og jobtilfredshed. Dagen vekslede mellem oplæg fra underviseren, refleksion i mindre grupper og fælles drøftelse i plenum. Alt sammen ledet og styret af Gitten Hammerberg.

Såvel deltagerne som Danske Fysioterapeuters Arbejdsmiljøudvalg (tilrettelægger af årskonferencen) har givet nogle meget flotte evalueringer af årskonferencen. Gitten Hammerberg formidler sit stof flot og er rigtig god til at komme med vedkommende eksempler, så det er let for deltagerne at koble eksemplerne til egen dagligdag.

Er meget pædagogisk og struktureret i sin fremlæggelse og selv svært komplekse teorier bliver formidlet overskueligt og forståeligt.
Er god til at komme med forslag til let tilgængelige redskaber til brug på egen arbejdsplads. Eksemplificere deres brug, så det animerer til at afprøve dem hjemme på egen arbejdsplads.

Har god fornemmelse for vekselvirkning mellem foredragsform og inddragelse af deltagerne i summegrupper, enkle øvelser mv.
Ydermere giver Gitten Hammerberg et professionelt indtryk både i den indledende fase med afdækning af vores ønsker til indhold og form, det endelige program samt undervisningsmateriale til deltagerne.

Vi giver meget gerne Gitten Hammerberg de bedste anbefalinger og har allerede internt i sekretariatet og i andre eksterne sammenhænge anbefalet hende som underviser.

Brian Errebo-Jensen
Formand for arbejdsmiljøudvalget
Danske Fysioterapeuter


 Vedkommende, inspirerende og klar

80 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og amtsbestyrelsesmedlemmer fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland afholdt et fællesmøde med temaet ”Forandringer i arbejdslivet”.

Gitten Hammerberg ledte os på kompetent og levende vis gennem temaer som

  • Hvad er det for et samfund vi lever i? og hvilke konsekvenser får det for os og arbejdslivet
  • Hvordan kommer fremtiden til at se ud?
  • Hvad gør forandringsprocesser ved os?
  • Hvordan gennemføres en forandring optimalt?

Gittens oplæg var vedkommende, inspirerende og klare og der var en god balance mellem oplæg, diskussion og fælles debat.

Forandringer er uundgåelige og nødvendige i sundhedsvæsenet og Gittens oplæg var med til at skabe en fælles platform for deltagerne og opmærksomhed på vigtigheden af at stille krav til gennemførelsen af disse forandringer.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
Else Kayser, tidligere kredsformand


Kan sit kram

Konsulent Gitten Hammerberg har afholdt i alt 3 kurser for Ergoterapeutforeningens Region Øst, 2 af kurserne for ergoterapeuter med ledende funktioner og 1 kursus for Ergoterapeutforeningens tillidsrepræsentanter. Jeg har selv haft lejlighed til at deltage i samtlige seminarer.

Fokus for kurserne har været håndtering af de forandringsprocesser der hele tiden er i gang i den offentlige sektor, specifikt i sundhedsvæsenet.

Gitten Hammerberg er en meget dygtig og engageret underviser, som formidler sit stof på en levende og spændende måde med udgangspunkt i de forudsætninger, deltagerne har. Bl.a. knytter hun teori til kendte praksiseksempler, ligesom hun får deltagerne til at reflektere selv og arbejde med forskellige metoder.

Undervisningen er altid understøttet af velgennemarbejdede undervisningsmaterialer. Gitten Hammerberg har et stort overblik og en klar struktur på sin formidling der giver hende sikkerhed til at lave de nødvendige spontane programændringer og indholdsjusteringer, som den konkrete deltagersammensætning giver anledning til.

På mødet udtrykte vores medlemmer tilfredshed med at få sat forandringsprocesserne på den enkelte arbejdsplads i relation til de tendenser og politiske strømninger, der præger samfundets øvrige udvikling. Det giver perspektivering i forhold til forandringerne. Andre gav udtryk for, at de på mødet fik nye redskaber til at handle hensigtsmæssigt. Endelige gav flere udtryk for, at det er hjælpsomt at få en større forståelse af, hvorfor vi som mennesker reagerer, som vi gør, på forandringer.

Såvel mine personlige erfaringer fra temadagene samt spontane efterfølgende tilbagemeldinger fra seminar-deltagerne har bekræftet, at der er sket en meget høj grad af anskueliggørelse af teoriernes anvendelighed til en mere konstruktiv forståelse og respons på de udfordringer, vi som aktører i dagens samfund møder i dagligdagen.

Så jo, den kvinde kan sit kram!

Åse Munk Mortensen, Regionsformand
Region Øst
Ergoterapeutforeningen


Hun fangede vores interesse

Den integrerede daginstitution Søstjernen havde engageret Gitten Hammerberg en dag til at guide os igennem en pædagogisk weekend omhandlende: Samarbejdsrelationer.

Gitten lavede forslag til endeligt program, vekslende mellem teori og praksis samt diskussion i mindre grupper. Forslaget blev debatteret og godkendt i personalegruppen. Forventningerne steg dag for dag.

Gitten viste sig som en særdeles kompetent person, der virkelig fangede vor interesse. Hun fik opbygget et godt læringsmiljø, hvor alle deltagere trivedes og arbejdede engageret. Vi fik tid til uddybende spørgsmål og opsamling undervejs. Når vi kørte for langt ud af sporet styrede hun os med sikker hånd tilbage igen.

Vi kom igennem teorier om hvad der præger os i den tid vi lever i – vore måde at handle og tænke på – kultur på arbejdspladsen – hvordan reagerer vi på ændrede krav – ledelsens rolle i forandringsperioden – egne roller – hvilke roller er forventet af os og hvilken rolle påtager vi os.

Som rosinen i pølseenden blev vi præsenteret for systemisk gruppesupervision. En metode som vi helt sikkert vil bruge som arbejdsredskab i fremtiden (dog nok indtil videre i light-udgaven).

Gitten efterlod én samlet personalegruppe, fuld af lyst til at tage fat på opgaven og ikke mindst en hel del klogere.

Thomas Larsson, Institutionsleder
Søstjernen
Fakse kommune


Giver lederne ny inspiration

Gitten Hammerberg har i samarbejde med Personalesekretariatet i Frederiksberg Kommune gennemført en opfølgningsdag for 40 ledere og souschefer i kommunen. Temaet for opfølgningsdagen var sammenhængen mellem anerkendelse, trivsel og sygefravær. Dagen bestod af en vekslen mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

Ledernes evaluering af opfølgningsdagen var positiv og Gitten beskrives som en god og inspirerende oplægsholder. Mange vurderer, at de har fået ny inspiration som leder.

Gitten har fra start til slut grebet processen professionelt an, og har været lydhør og fleksibel i forhold til at tilpasse indholdet, så det matchede vores ønsker som bestiller. Gitten er meget vidende inden for området og kan bidrage med mange idéer og perspektiver. Vi har oplevet det som både nemt og behageligt at arbejde sammen med Gitten i tilrettelæggelsen af opfølgningsdagen.

Martin Rasmussen
Udviklingskonsulent, personalesekretariatet
Frederiksberg kommune


Udvikling gennem fire år – og vi fortsætter

Vi indgik en aftale med organisationskonsulent Gitten Hammerberg. I fire år arbejdede Gitten Hammerberg med ni forskellige teamudviklingsforløb i organisationen. Opgaven bestod i, at påvirke og udvikle den eksisterende virksomhedskultur, herunder at gennemføre to-dages teamudviklingsforløb, efterfulgt af en opfølgningsdag.

Gitten Hammerberg har gennemført interview med de involverede medarbejdere i de respektive team, udarbejdet JTI-profiler til alle deltagere og for det enkelte team, herunder lederteamet.

Gitten Hammerberg har ydermere været involveret i at finde brugbare løsninger på interne samarbejdsproblemer i nogle af de involverede teams, herunder yde faglig supervision. I hele procesforløbet har Gitten Hammerberg været god til at veksle mellem teori, direkte involvering af den enkelte samt at bringe den enkeltes faglige kunnen i spil. Udviklingen er foregået i en dialogbaseret refleksionsrum med plads til forskelligheder for den enkelte og for teamet.

Senest har ledelsen i samarbejde med Gitten Hammerberg udført brætspillet Vital Differences. Spillet er et redskab til læring og forandring, så vi i lederteamet havde mulighed for at blive bedre til at bruge vores forskellighed og kompetencer. Et spil der er anbefalingsværdigt.

Vi giver meget gerne Gitten Hammerberg de bedste anbefalinger og har allerede en ny aftale med hende.

Gitte Ejlertsen, Souschef
Job- & Aktivitetscentret
Gentofte Kommune


Sprudler af energi og er meget seriøs

Konsulent Gitten Hammerberg har gennemført et værdiudviklingsforløb for By-og Miljøforvaltningen i Gladsaxe kommune.

Forløbet var tilrettelagt således, at det i første omgang var ledergruppen der blev introduceret til værdiarbejdet. Efterfølgende blev der tilrettelagt en proces, med det formål at involvere alle medarbejdere.

På et dagsseminar arbejdede vi med historiefortælling, for på den måde at finde frem til de eksisterende praktiserede værdier i hverdagen. Historierne og værdierne indgik efterfølgende i en ”Historiebog”, som By-og Miljøforvaltningen optrykte til alle ansatte.

Gitten fik på en meget jordnær måde formidlet, hvad værdier er og hvordan de spiller ind på vores handlinger i hverdagen. Værdierne blev både nærværende og ret konkrete.

Gitten formår at lytte til, hvad der optager folk, både i forhold til afklaring omkring tilrettelæggelse af værdiarbejdet og på selve seminaret i arbejdet med historierne. Det gør hende til en meget behagelig samarbejdspartner og konsulent. Hun er yderligere en god formidler, hun sprudler af energi og er samme tid meget seriøs.

Vi kan give hende vores varmeste anbefalinger.

Philip Hartmann
By og Miljødirektør
Gladsaxe Kommune


Meget nærværende og kompetent

Organisationskonsulent Gitten Hammerberg gennemførte på to dage et fagligt udviklingsseminar for Job & Aktivitetscenter Hørkær, Herlev Kommune. Med i alt 24 deltagere blev der i løbet af de to dage dels givet input i form af oplæg, og dels gennemført en proces hvor der var fokus på faglig videndeling og anerkendelse.

Der blev arbejdet med faglige fortællinger fra dagligdagen som udgangspunkt for erkendelse af såvel stærke kompetencer hos den enkelte, som kompetencer der var brug for at udvikle på.

Seminaret startede med en runde hvor alle fik sagt det, som p.t. fyldte hos den enkelte, hvilket var en rigtig positiv oplevelse.

Folk oplevede arbejdsmodellen som værende rigtig god, idet alle herved kom til at fremlægge og til at lytte til hinandens arbejde.

Endvidere har deltagerne udtrykt stor tilfredshed med vekselvirkningen mellem oplæg fra Gitten og deltagernes fremlæggelse, såvel som det var rigtig godt med en stram tidsplan og at alle havde forberedt sig hjemmefra.

I slutningen af seminaret gav deltagerne medaljer til hinanden, hvilket var en både spændende og positiv oplevelse.

Gitten er en meget nærværende og kompetent organisationskonsulent, som det var konstruktivt, berigende og inspirerende at samarbejde med.

Leder Hanne Veggerby Roed
Job og aktivitetscenter Hørkær
Herlev Kommune


Hun fik os rykket

Konsulent Gitten Hammerberg har gennemført teamdage for Odense Kommunale Ældrepleje, Aktivitet og Træning. Afdelingen stod midt i en forandringsproces, med omstrukturering og dannelse af selvstyrende teams, for ca. 300 medarbejdere.

I alt blev der afholdt 9 ens temadage, for at alle ledere og medarbejdere dermed kom igennem forløbet og fra den først til den sidst afholdte, bevarede Gitten Hammerberg engagementet og energien.

Hun har en kapacitet, så såvel den første som nummer 300 af medarbejderne kom lige begejstrede hjem efter temadagen.

Temadagen gav indsigt i den forandringskultur vi lever i, vores reaktioner på forandringer og ændrede roller. Den gav desuden værktøjer til at arbejde fremadrettet og holde fast i det vi er gode til i hverdagen. En metode der efterfølgende er blevet benyttet i vores teams.

Vi kan anbefale at bruge Gitten Hammerberg når en afdeling på den måde ønsker at rykke i fællesskab og dermed få et fælles sprog at referere til bagefter.

Dorte Kirketerp-Møller, Funktionsleder
Den kommunale ældrepleje, aktivitet og træning
Odense Kommune


En engageret og god formidler

På retspsykiatrisk afdeling, Sct. Hans Hospital ønskede vi at udforme en ny og tidssvarende virksomhedsplan, det vil sige arbejde med vores mission, vision og værdier.

Til at hjælpe os igennem denne proces, som vi ønskede at alle medarbejdere tog del i, fik vi et overordentlig godt samarbejde med Gitten Hammerberg. Gitten Hammerberg var med fra processen start, hvor hun var med til at overskueliggøre og planlægge processen i detaljer fra start til slut. Gitten Hammerberg var meget tro mod vores ønske om inddragelse af medarbejderne men også med at holde os fast hele vejen igennem, når vi havde en tendens til at fortabe os i detaljer eller sidespor.

Vi havde en overordentlig god proces, der forløb over i alt 5 måneder, og var meget tilfredse med resultatet. Gitten Hammerberg har været god til at forstå og opfange organisationens kultur.

Processen bestod i følgende dele:

  1. Møder mellem Gitten Hammerberg og afdelingsledelsen
  2. Nedsættelse af en projektgruppe bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, der i samarbejde med Gitten Hammerberg skulle køre projektet igennem
  3. Afholdelse af en temadag for mellem 30 og 40 medarbejdere, der skulle arbejde med afdelingens visioner. Medarbejderne var udvalgt af personalet selv. Der deltog desuden ca. en tredjedel ledelsesrepræsentanter
  4. Afholdelse af temadage for de 6 sengeafsnit samt administrationen, hvor alle medarbejdere på en temadag arbejdede med det enkelte afsnits værdier. Ved denne proces anvendtes storytelling netop for at sikre, at alle medarbejdere fik del i processen.

Det har været meget positivt at opleve den utrolige dynamik og engagement, der viste sig ved at medarbejderne deltog så aktiv i processen. Både på temadagen omkring visioner, hvor der var et kæmpe engagement og en stor lyst til at arbejde med afdelingen og afdelingens fremtid. Det er klart indtrykket, at medarbejderne virkelig fik medejerskab via dette.

Gitten Hammerberg er engageret, har et stort overblik, er god til at formidle og har en god ro, der giver tryghed både på en temadag, men også for afdelingsledelse og projektgruppe.

Helle Hougaard, ledende overlæge
Retspsykiatrisk afd.
Sct. Hans Hospital
Roskilde


Kontakt
Yderligere oplysninger fås på telefon 22 71 04 20 eller info@hammerberg.dk.